Integritetspolicy för IKEA kunder

Gäller från 2018-10-10

1. Information om hantering av personuppgifter

IKEA värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på IKEA är det viktigt att vara öppna med hur IKEA behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla IKEAs kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto på IKEA FAMILY och IKEA BUSINESS, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

IKEA arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här på www.ikea.se/integritetspolicy.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter?

IKEA Svenska Försäljnings AB (IKEA), Box 200, 260 35 Ödåkra-Väla, organisationsnummer 556074-7569, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av IKEA.

IKEA har också utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att hjälpa IKEA att följa gällande dataskyddslagstiftning, med kontaktuppgifter: IKEA Dataskyddsombud, Legala avdelningen Sverige, IKEA AB Box 700, 343 81 Älmhult, telefon: 0476-81 000.

Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av IKEA?

När du besöker IKEAs webbsidor som identifierad kund eller ansöker om medlemskap i IKEA FAMILY och IKEA BUSINESS, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, IKEA FAMILY och IKEA BUSINESS-kortnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).

4. Varför behandlar IKEA dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på IKEA, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

A. För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp

Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

B. För att kunna administrera ditt medlemskap i IKEA FAMILY och IKEA BUSINESS och för säker och korrekt hantering av personuppgifter kopplade till ditt IKEA FAMILY och IKEA BUSINESS-medlemskap

Det avtal som vi har ingått med dig (dvs. våra åtaganden i IKEA FAMILY och IKEA BUSINESSs kundklubbsavtal) utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om medlemskap. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. skapa och administrera ditt konto på ”Mina sidor” och administrera dina medlemsförmåner.

C. För att kunna hantera kundtjänstärenden

Det är IKEAs berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos IKEA. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.

D. För att kunna skicka generell marknadsföring (såsom utskick av vår katalog eller broschyr) och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier

Det avtal som vi har ingått med dig (dvs. våra åtaganden i IKEA FAMILY och IKEA BUSINESSs medlemsvillkor) är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du är kund hos IKEA men inte är medlem i IKEA FAMILY eller IKEA BUSINESS, kommer IKEA att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra IKEAs produkter och tjänster.

E. För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events t ex bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

F. För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

G. För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

H. För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från IKEA och inte är registrerade som IKEAs kunder

Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

I. För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

5. Personuppgifter som IKEA samlar in

IKEA behandlar personnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder. Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss på IKEA, hämtar vi även i vissa fall ditt personnummer och adressuppgifter via adressuppdatering i SPAR. Detta gör vi för att försäkra oss om att förmåner och erbjudanden som lämnas är kopplade till rätt medlem.

6. Hur IKEA använder informationen om dig i IKEA FAMILY och IKEA BUSINESS

När du beställer eller köper en produkt eller tjänst av oss på IKEA, när du är registrerad medlem i IKEA FAMILY och IKEA BUSINESS, kommer vi att använda din köp- och orderhistorik samt användarhistorik (t ex hur du klickar eller söker på vår hemsida) för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av och om det finns andra liknande produkter eller tjänster som vi också tror att du skulle tycka om. Baserat på denna information kommer vi på IKEA att kunna ge dig information om nyheter i vårt sortiment men också om tidlösa klassiker som du ännu inte har hittat. Vi kommer också kunna skicka dig särskilda medlemsförmåner baserade på dina intressen och preferenser och andra liknande utskick. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna ge dig som medlem ytterligare erbjudanden utöver det som vi erbjuder till andra kunder.

Om du inte vill att vi använder din kundhistorik för att skicka erbjudanden och andra medlemsförmåner till dig har du alltid rätt att avregistrera dig från sådana utskick. Om du inte vill att vi använder oss av din kundhistorik över huvud taget (t.ex. när vi utvecklar och förbättra våra produkter och tjänster eller förbättra teknisk funktionalitet) har du alltid rätt att säga upp ditt medlemskap i IKEA FAMILY och IKEA BUSINESS.

Den kundinformation som vi sparar om dig, är baserad på uppgifter som IKEA har samlat in om dig antingen från dig eller från officiella register såsom SPAR för att säkerställa rätt adressuppgifter eller andra aktörer som IKEA samarbetar med och där du också är kund, för att skapa den samlade informationen om dig.

7. När vi kan komma att dela dina uppgifter

IKEA delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

IKEA minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

8. Lagring och lagringstid

På IKEA behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på IKEA har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden

  • När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 5 år efter transaktionsdatum.
  • Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 5 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp.
  • När det gäller köphistorik, kommer informationen att användas för marknadsföring av likande IKEA produkter och tjänster, under en lagringstid av 1 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från IKEA.

Information som samlas in efter samtycke

Om du varken är köpkund eller medlem i någon av IKEAs kundklubbar, men t ex besöker IKEAs web sida eller vid andra tillfällen där det blir aktuellt, kommer IKEA inhämta samtycke från dig innan IKEA gör någon registrering av dina personuppgifter. Den information som samlas in från dig med ditt samtycke, sparar IKEA så länge informationen är relevant men raderar historisk information löpande, 5 år från den tidpunkt då informationen samlades in. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast och senast inom 6 månader.

Information avseende medlemmar i IKEA FAMILY och IKEA Business

Som medlem i IKEA FAMILY och IKEA BUSINESS sparar IKEA relevanta och aktuella uppgifter relaterade till ditt medlemskonto, så länge som du väljer att vara medlem hos oss. Om du inte längre vill vara medlem kommer vi att radera dina uppgifter senast 6 månader efter att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Om du har varit inaktiv (dvs. inte gjort några registrerade köp eller loggat in på din medlemssida) under 5 år i följd kommer vi att radera ditt medlemskonto och därmed ta bort alla personuppgifter om dig. Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från IKEA kan du alltid avregistrera dig från IKEAs utskick.

9. Säkerhet för dina personuppgifter

På IKEA säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På IKEA hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

10. Dina rättigheter

Vi på IKEA vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte IKEA tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

11. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på IKEA. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

12. Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På IKEA är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via vårt kontaktformulär eller via vår chatt som du hittar på vår webbplats. Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 0476-81 000.