Menneskerettigheter

Ingen er likestilt før alle er det

Menneskerettigheter for alle, hver eneste dag. Visjonen vår om å «skape en bedre hverdag for de mange menneskene» gjelder både medarbeidere, kunder, leverandører og lokalsamfunn. Medarbeiderne våre kan forvente rettferdig behandling og like muligheter uansett etnisitet, religion, kjønn, fysisk evne, seksuell legning og alder. Når de samme spillereglene gjelder for alle, får det frem det beste i alle. Og reglene må være like hver dag, ikke bare når det passer seg slik.
Respekt for menneskerettighetene, basert på FNs grunnprinsipper om forretningsvirksomhet og menneskerettigheter, er en rettesnor for alt vi gjør, og er inkludert i de etiske retningslinjene våre for leverandører (IWAY-standarden).

Vi støtter opp om etisk rekruttering av arbeidsinnvandrere

Det er 200 millioner internasjonale migranter i verden. I jakten på bedre arbeid pådrar mange seg stor gjeld på grunn av rekrutteringsgebyrer, tvangsarbeid og menneskesmugling. For å fremme positive forandringer på dette området har IKEA gått sammen med fire andre selskaper og dannet Leadership Group for Responsible Recruitment (LGRR). Visjonen i dette samarbeidet er en verden der ingen må betale for ansettelse. IKEA har alltid støttet rettferdige arbeidsforhold som en menneskerett. Som en del av LGRR ønsker vi at en meningsfull og varig endring av ansettelsespraksisene for arbeidsinnvandrere skal bli en ny standard.

Arbeidsinnvandrere drømmer om et bedre liv, men for mange av dem fører høye rekrutteringsgebyrer til at de havner i dyp gjeld, eller enda verre, blir fanget i rene slavekontrakter. På IKEA følger vi et sett etiske retningslinjer, IWAY, som stiller klare krav til rekruttering og ansettelse av arbeidere. Vi tolererer under ingen omstendigheter tvangsarbeid eller menneskehandel. Vi forventer at også leverandørene våre er åpne om hvordan de behandler arbeidsinnvandrere, og at de tilbyr dem rettferdige arbeidsvilkår og gode arbeids- og boforhold.

Sammen kan vi forandre verden

I mange land er rekrutteringsprosessene komplekse og involverer mange ulike aktører, så det er viktig å samarbeide med andre. IKEA har gått sammen med fire andre selskaper – HP, Hewlett Packard Enterprises, The Coca-Cola Company og Unilever – for å fremme positive endringer i måten arbeidsinnvandrere rekrutteres på. Leadership Group for Responsible Recruitment (LGRR) støtter prinsippet om at arbeidsgiver betaler, med andre ord at det er arbeidsgiverne som skal betale rekrutteringsgebyrene, ikke arbeidstakerne.
 
For å hjelpe leverandørene våre med å håndtere utfordringene som ansvarlig rekruttering medfører, samarbeider vi også direkte med International Organization for Migration (IOM). I Sørøst-Asia har vi allerede klart å kartlegge rekrutteringsprosessen, hele veien fra leverandør til arbeidernes hjemland. Det vi har funnet ut, vil vi bruke til å jobbe videre for etisk rekruttering av arbeidsinnvandrere og for å skape varige endringer i rekrutteringsprosessene.

Vi tror på å beskytte barn

Vi gjør alt vi kan for handle i tråd med barnas interesser, enten det dreier seg om hvordan vi designer produktene våre eller tiltakene vi har innført for å hindre og forebygge barnearbeid.

Vårt engasjement for barn stikker dypt
Vi prøver å se produktene og varehusene våre i barnas perspektiv. Vi ønsker at produktene våre skal hjelpe dem i utviklingen, og at varehusene våre skal være lekeområder, akkurat som om barna var hjemme. Vi samarbeider med eksperter på barns utvikling for å forstå behovene deres på de forskjellige utviklingstrinnene.

Et klart forbud mot barnearbeid
Vi mener at barn har rett til å beskyttes mot utbytting, overgrep og forsømmelse. Derfor er barnearbeid uakseptabelt for IKEA, og derfor jobber vi aktivt for å forhindre og avskaffe det. Våre etiske retningslinjer mot barnearbeid, innført i 2000, ble utarbeidet i nært samarbeid med Redd Barna og i samråd med Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Skape langsiktige løsninger
Å forhindre og stanse barnearbeid er en stor utfordring, som bare kan løses ved å ta tak i de bakenforliggende årsakene. Dette må gjøres gjennom en helhetlig tilnærming. Derfor støtter IKEA Foundation Redd Barnas prosjekter for barns rettigheter i 25 000 landsbyer i en rekke delstater i India og Pakistan. Prosjektene har som mål å nå til sammen 15 millioner barn innen utgangen av 2017.